מרכז שניידר - פאזל 60 - מאי 2021

אבחון של חוסר בהורמון גדילה

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר, חוסך מהילדים את הסבל הכרוך בשני תבחינים ומקל מאוד על ההורים והצוות הרפואי. התבחין איתר חוסר בהורמון גדילה באופן הזהה סטטיסטית לשני תוצאות: תבחינים בנפרד. לתבחין המשולב דינמיקה ייחודית של הפרשת הורמון גדילה בתגובה לגירוי. התבחין נמצא בטוח ולא נצפו תופעות לוואי מיוחדות. התבחין המשולב נמצא מהימן ומשמש כתחליף לביצוע שני תבחינים מסקנות: בנפרד, ובכך מקל על הילדים, הוריהם והצוות המטפל. התבחין אומץ על ידי מספר מרכזים נוספים בארץ.

בדיקת מהימנות של תבחין הורמון גדילה משולב בהשוואה המחקר ומטרתו: לביצוע שני תבחינים בנפרד, במטרה לבדוק אם תבחין יחיד זה יכול להחליף את שני התבחינים באבחון חוסר בהורמון גדילה. פרופ' משה פיליפ. חוקר ראשי: ד"ר טל אורון, פרופ' ליאורה לזר. חוקרי משנה: איילת פרנס, סופי בלסיאנו-כליפי. מתאמות מחקר: המחקר בודק יעילות ומהימנות של תבחין הורמון גדילה חשיבות המחקר: משולב ייחודי, כתחליף לשני תבחינים בנפרד. תבחין זה, שאופיין במכון

הערכת גדילה מרחוק בזמן קורונה

מדידת המשקל הביתית נמצאה באופן עקבי נמוכה במעט מהמדידה בבית החולים. לאחר הדרכה נאותה של ההורים, מסקנות: מדידת גובה ביתית נמצאה כמדויקת ומהימנה דיה בכדי לקבל החלטות קליניות בכל הנוגע לגדילת ילדים. מדידת המשקל הביתית נמוכה במעט מהמדידה בבית החולים אך מספקת גם היא בכל הנוגע לקבלת החלטות קליניות.

ביקורים מרחוק לילדים הנמצאים במעקב במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת. ההורים הונחו כיצד לבצע את המדידות באופן נכון. ליכולת לבצע הערכת גדילה מדויקת מרחוק יש חשיבות רבה בתקופות של סגר ובכלל. לאחר הדרכה מסודרת להורים על האופן תוצאות: שבו יש למדוד גובה ומשקל בילדים, שכללה בין היתר סרט הדרכה שהוכן במכון לאנדוקרינולוגיה, נמצא כי מדידת הגובה הביתית מדויקת ודומה למדידות גובה שמבוצעות על ידי הצוות הרפואי. מאושפזים עם אבחנה חדשה 397 ממוחשבים של BMI- מהם בנות. אחוזון ה 80%- , כ AN של .)12.3( הממוצע היה נמוך )impaired kidney function) IKF תוצאות: מל/דקה, 90- שהוגדר כתפקוד כלייתי של פחות מ נצפתה IKF מהחולים. בקבוצת 37%- נמצא בכ ירידה נוספת בתפקוד הכלייתי במהלך האשפוז, היה SCr\BMI שחלפה לקראת השחרור. מדד non-IKF וגם בקבוצת IKF מוגבר גם בקבוצת לעומת קבוצת ביקורת של ילדים באותם גילאים . תפקוד בלוטת התריס ודופק מינימלי, AN ללא , היו נמוכים AN- שמהווים מדדים של חומרת ה non- לעומת קבוצת IKF משמעותית בקבוצת

הערכת גדילה בזמן מגפת המחקר ומטרתו: הקורונה – האם ניתן לסמוך על מדידות גובה ומשקל ביתיות ועל דיוקן בהשוואה למדידות שמבוצעות על ידי צוות רפואי בבית החולים. ד"ר טל אורון. חוקר ראשי: ד"ר אריאל טננבאום, ד"ר נועה חוקרי משנה: שפר-אברבוך. נעמה גליקמן. מתאמת מחקר: המחקר בדק מהימנות בדיקת חשיבות המחקר: גובה ומשקל ביתית בתקופת הקורונה, שבה בוצעו בדיקה של שכיחות ההפרעה המחקר ומטרתו: ) בנערות ונערים IKF( בתפקוד הכלייתי המתאשפזים עם הפרעת אכילה מסוג אנורקסיה נרבוזה, ובדיקת הקשר לחומרת הפרעה זו בחולים אלה. ד"ר יבגניה גורביץ'. חוקרת ראשית: שלי שטיילינג, פרופ' דניאל לנדאו. חוקרי משנה: )AN( אנורקסיה נרבוזה חשיבות המחקר: היא מחלה פסיכיאטרית שכיחה שעלולה לגרום לסיבוכים רבים ואף מוות. פגיעה בתפקוד כלייתי מתוארת, אך שכיחותה והקשר AN בחולי שלה לחומרת המחלה אינם ידועים. במחקר רטרוספקטיבי זה עברו החוקרים על תיקים התפקוד הכלייתי בחולי אנורקסיה

. משך האשפוז היה ארוך יותר בחולים עם IKF לעומת החולים עם תפקוד כלייתי תקין. קשר IKF הדוק נמצא בין דופק מינימלי לבין התפקוד הכלייתי המחושב. היא תופעה שכיחה בקרב חולי IKF מסקנות: ככל SCr . ויכולה להחמיר במהלך האשפוז AN הנראה נותן הערכת-יתר לתפקוד כלייתי בחולי . פרמטרים של חומרת המחלה (דופק מינימלי, AN תפקודי בלוטת התריס ומשך האשפוז) גרועים יותר בקבוצת החולים עם פגיעה בתפקוד כלייתי, יכולה להיות סמן של IKF , . לכן BMI- ללא קשר ל .AN- חומרת ה

מטאבוליזם, גנטיקה ואבנים בכליות

מתוכם עברו בירור 76- בנים) ו 60%( ילדים נכללו במחקר 83 תוצאות: מהמטופלים, 80%- מטאבולי מלא. גורם סיכון מטאבולי אחד לפחות נמצא ב עם 22% , עם היפוציטרטוריה 37% , עם היפרקלציאוריה 49% בכלל זה עם היפראוריקוזוריה. בשמונה חולים 4%- עם ציסטינוריה ו 5% , היפראוקסלוריה נוספים נמצאה סיבה אחרת לאבנים (כמו סיבה אנטומית, טיפול תרופתי, היסטוריה של פגות וכדומה). כלומר, אחוז הזיהוי של הפרעה הגורמת לאבני מהחולים 20%- . סיבה מונוגנית נמצאה ב 90% כליה בקבוצה שנבדקה הינו טופלו בטיפול תזונתי או תרופתי המותאם 77% . עם בירור מטאבולי לא תקין לאבחנה המטאבולית שנמצאה בבירור. על ידי ביצוע בירור יסודי ניתן לזהות גורם סיכון הניתן לטיפול, באחוז מסקנות: גבוה מהילדים הסובלים מאבני כליה.

תיאור ההסתמנות הקלינית, מאפיינים מטאבוליים וגורמים המחקר ומטרתו: גנטיים בילדים עם מחלת אבני כליה. ד"ר שלי לוי. חוקר ראשי: ד"ר יעל בורוביץ, ד"ר רועי מורג, פרופ' מרים דוידוביץ', ד"ר יבגניה חוקרי משנה: גורביץ', ד"ר לוטם גולדברג, ד"ר גילי קורן, פרופ' דניאל לנדאו. ספיר לרמן. מתאמת מחקר: בשני העשורים האחרונים יש עלייה בשכיחות אבני כליה חשיבות המחקר: בילדים. באוכלוסיית הילדים קיים אחוז גבוה של הישנות מחלת אבני כליה, וזאת בשל שכיחות גבוהה של מחלה מטאבולית. המחקר בדק מאפיינים קליניים ותוצאות בירור מטאבולי בילדים הסובלים מהפרעה זו, שעברו הערכה וטופלו במרפאה רב תחומית וייעודית במרכז שניידר.

דלקות בדרכי השתן עם אנטרוקוק

בילדים עם זיהומים חוזרים, היה אנטרוקוק בשתן עם ניטריטים חיוביים. הסבירות לדלקת בדרכי השתן על ידי מסקנות: אנטרוקוק עם ניטריטים חיוביים היא אפסית, ולכן אין צורך במתן טיפול אמפירי באמפיצילין בדלקות בשתן בילדים עם ניטריטים חיוביים.

מיותר לעיתים בדלקות בדרכי השתן בילדים. אירועי דלקות בדרכי 1,182 מתוך תוצאות: היו אירועים לילדים בסיכון גבוה 558 , השתן מהם היו דלקות של 39 . לדלקות חוזרות היו ניטריטים חיוביים, 39- מ 1- אנטרוקוק. רק ב 38 . וגם בילד זה היו זיהומים אנטרוקוקלים בעברו זיהומים באנטרוקוק היו עם ניטריטים 39 מתוך מדלקות בדרכי השתן 0.004%- שליליים, כלומר ב

הדגמת שכיחות דלקת בדרכי המחקר ומטרתו: השתן של אנטרוקוק בדגש על הופעת ניטריטים, בילדים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן. ד"ר שי ארליך. חוקר ראשי: ד"ר גילת לבני, ד"ר ענבר ציוני, ד"ר חוקרי משנה: שיראל ברנע, ד"ר יהונתן פסטרנק, נעמה תירוש ואודליה מץ. מתאמות מחקר: ניסיון להימנע מטיפול אמפירי חשיבות המחקר:

17

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease