פאזל ספטמבר 2020

שניידרמדיה

מוקד

12 ערוץ

המבשר

המשפחה

ynet tv

ynet

ציסטהשהתחילהבליטוףשלארנבת

יהונתן פנחסרביבו בן החמשוחצי סבלמחוםגבוה. רופאתמשפחהערנית שלחהאותו למיון במרכז הרפואי שניידר, שםהתגלתהציסטהבריאה. בניתוח להסרתההתגלהכי היאמלאהבפרזיטים-תוצאהשלמגעעםבעלי חיים מי שלאשומרעלכללים או עםהפרשותשלהם. המומחיםמזהירים: נכוניםעלולללקותבשללמחלותשמקורן בחיותמחמד דנהקופל צילום: מירי בן דודליוי ׀

מאכליםמסוימיםשהיו בהםפרזיטיםכאלה. כמובן שהיינו מוד ־ עיםלכלהסכנותולכן הילדהתקבלבאופן דחוף לניתוח. מכיוון שלאמדוברבגידולסרטני, לאהיהצריךלהוציאאתהכל. המע ־ טפתשל הציסטה הוצאה והלחץ הגדול שהיה על הריאה השת ־ חרר. כמובן שיצאתי מהניתוח עם בשורותטובותוהמשפחה לא ידעהאתנפשהמשמחה-ובו בזמן הייתההמומהמהממצאים. לאחרהניתוחהילדנדרשלקבלטיפולתרופתי במשךמספר חודשים". פרופ' יצחקלוי, מנהלהיחידהלמחלותזיהומיות בשניידר, מסביר כי לא מדובר בתופעה שכיחה,

זההתחילמחוםגבוהשנמשך שלושהימים, תופעהדי שכיחה אצל ילדים. אולם ביום השלישי, כשרופאת המשפחה מקופת חולים מכבי, ד"ר חנה אופיר מינצר, ראתהאתיהונתן פנחסרביבו בן החמשוחצי, היאחששה שמדוברבדלקתריאותוהתעקשהעלצילוםדחוף. בדיעבדהסת ־ בר שהיא הצילה אתחייו. "מידכשהיאקיבלהאתהתוצאות, הרופאההזעיקהאותנו אליה והזמינהאמבולנסכדי שייקחאותו לביתהחולים", משחזרתאמו ), מעצבת אירועים. הפעוט הובהל לחדר 37( של יהונתן, ליאת המיון שלמרכז שניידרלרפואתילדיםועברסדרתבדיקות. צילום ס"מעל הריאותשלו. 15 סי־טי גילה ציסטה על בגודל כלביםוארנבים "הרופאיםהיו נבוכיםבנוגעלשאלה מה מקור הציסטה", מספ ־ רתהאם, "הם נטו לחשוב בכיוון האונקולוגי. ואנחנו כמובן היינו מאודמודאגיםמזה. בכלמקרה, הםנערכו לבצעניתוחשהיהאמור לשפוך אור ולהסביר הכל. הניתוח ארך שלוששעות, שבמהלכן נשאנו תפילותוהיינו מוכנים נפשיתלקבל בשורותשלא רצינו לקבל. בסיומו של ההליך, המנתח - ד"ר יורי פייסחוביץ - יצא

ynet

אבל היאבהחלטסבירה, וחשוב מאוד שתהיה מודעותאליהכדי למנועמקריםלאנעימים שכאלה. "לפני הכל, מי שמחזיקבעלחיים חייבלדאוג שהואיהיהבפיקוחוטרינר. בנוסף, ישלהיזהר לאלבואבמגעעם בעלי חייםשאינםשלכם, כלעודאתם לא יודעים אם הם תחת פיקוח. לכן, למשל, כשלוקחים את הילדים לפינות ליטוף, צריך להגדיל ראש ולברר אם המקום בפיקוח וטרינרי, ובנוסף, להקפיד לרחוץ ידיים היטב לאחר החשיפה", הוא אומר. "היגיינתידיים"

ובישר שהניתוח עבר בהצלחה והוא הפריד אתהציסטהמהריאותמבלי לפגועבהן, ושהיה ממצאבלתי צפוי: בתוךהציסטההיו תולעים שמצויותעלבעלי חייםכמו כלביםוארנבים". ) ניסו לחשובכיצד 38( ליאתובעלהיאיר זהקרה. "אנחנו חושדיםשיהונתן פנחסשאף לריאותביצה קטנטנה של תולעתמפרווה של ארנבת שהייתה לנו שנה וחצי קודם לכן", מספרתהאמא, "הביצה בקעה, התו ־ לעיםהתרבו בהדרגה, והציסטההלכהוהת ־

המנתח, ד"ריורי פייסחוביץ: "חשדתי שמדובר בפרזיט וזהדרשאופי אחר של ניתוח. צריך לבצעאותו מאודבזהירותכדי להימנע מפיצוץשל הציסטהופיזור של הפרזיט"

פרופ' לוי מסביר כי בדרך כלל חיות הבית אינן נגועות בתולעת אכינוקוקוס המדוברת. "עםחתוליםישבעיהאחרת, של טפילים", הוא מסביר, "וישלהימנע ממגע עם ההפרשות שלהם, ובכלל עם הפרשות

של בעלי חיים. בעלים של בעל חיים צריך לקחת אחריות על איסוף ההפרשות, ורק עם כפפות. ומכאן אנחנו מבינים שגם משחקאקראי שלילדבמקוםציבורי כמו גינהדורשפיקוחצמוד, כי אין לדעת, לפחותכשהוא פעוט, במה הוא נגעאו מה הכניס לפה. ישהרבה מחלותשעלולותלעבור דרך בעלי חיים, למשל סלמונלה, שעוברתדרךביצים, עופות, איגואנות, צביםוכדומה. לכן צריךלדאוג שמי שבאבמגעעםבעלי חייםאו שהינו בעלים שלהם יקפיד על היגיינתידיים ככל האפשר". פרופ' לוי, המטפל במשפחת רביבו, אומר כי אין לדעת בוודאות שבמקרה שלהם מדובר דווקא בתוצאה של מגע עם ארנבת, "אבלכן ברורשזו תוצאהשלמגעכלשהו עםבעלחיים או עםההפרשותשלו. לפי הממדיםשלהציסטה, שהספיקהלגדול מאוד, מדובר במשהו שקרה לפני לפחות מספר חודשים. רוב האנשים מודעים לסכנות הללו ונמנעים מהן, אבל עדיין צריך לרענן נהלים בבית ולהזהיר את הילדים. גם אם ישבבית בעל ¥ ." חיים וגם אם אין - זה בהחלטעלול לקרותלכל אחד mirilivi@gmail.com

מלאה. בדיעבדאנחנו מביניםשהיו לזההרבההשלכות. הילדרזה מאוד לגילו כי היא הפריעה לו לאכול ולגדול, היא יצרה אצלו דלקתריאותלעיתים תכופותובימים האחרונים שלפני הגילוי הואהתקשהלנשוםבשינה. למרותשהגילוי עלהתולעיםהיהלא נעים, הזוי אפילו, השמחה הייתה עצומה כי הטיפול היה פשוט: מתן כמה סוגי אנטיביוטיקה ותרופה שהרגה אתהתולעים". ד"ר יורי פייסחוביץ, כירורג לב וחזה בבתי החולים שניידר ובילינסון, היה בין הרופאיםשנטו לחשוב מראשכי מדובר בתו ־ לעתאכינוקוקוס. "היו ברקעגםסברותלכיוון ציסטהמולדתאו לכיוון אונקולוגי, אבל חשדתי יותר שמדובר בפרזיט הזה", הוא מספר, "זה דרשאופי אחר של ניתוח. צריך לבצע אותו מאוד בזהירות כדי להימנע מפיצוץ של הציסטה ופיזור של הפרזיט, מה שעלול לגרום אפילו לקריסת מערכות בגוף. היה גם חשש שמאהואיתפזרלכיוון הריאההשנייהאו יסתוםאותה. לכן, לפני הכל, הזרקתי חומר מיוחד שהרג אתהתולעים". הוא מציין כי "זו הפעם הראשונה שראיתי תופעה כזו אצל ילד. ראיתי לאחרונה כמה מקרים אצל מבוגרים בשל אכילת

, ידיעות אחרונות + זמנים 11 ׀ + זמנים ׀ 12.8.2020

ynet

מאקו

13 ערוץ

15

Made with FlippingBook - Online catalogs